Login  |  Register

จำนองบ้าน

ข้อควรระวังพร้อมกับหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการรับจำนองบ้านข้อที่ 2 ผู้รับจำนองทรัพย์สินก็ พึงจะติดต่อกับเจ้าของทรัพย์ หรือเจ้าของบ้าน